مصاحبه با آقای قائمی

مصاحبه با جناب آقای قربانعلی قائمی رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با مهندس کاظم وزیری
مصاحبه دکتر شاهرخی
مصاحبه وزیر اسبق نفت
مصاحبه با دکتر محمدعلی بابایی