مصاحبه با آقای حسنی

مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی مسئول محترم برگزاری مسابقات کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه (۱۴۰۱/۰۳/۲۰)
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با پروفسور توکلی‌مقدم
انتخابی پهلوان کشتی باچوخه قسمت ۲
فیلم برداری اجلاس پردیس
فعالیت‌های انجمن چوخه