Chukhe ID card designing

Chukhe ID card designing

زمان مطالعه: < 1 دقیقه Designing the ID card of the members of the Chokhe Association of Iran, the Federation of Rural Sports and Local Indigenous Games. طراحی کارت شناسایی اعضای انجمن چوخه ایران فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی